The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590

Databeveiliging

Wat houdt deze privacyverklaring in?

Deze privacyverklaring verstrekt informatie over de persoonsgegevens die door Next Kraftwerke Benelux B.V. (‘Next’ or ‘wij’) worden verwerkt met betrekking tot

 • (i) personen die werken voor, of namens, of die aandeelhouders zijn van onze zakelijke klanten ("zakelijke klanten"),
 • (ii) leveranciers of verkopers ("Leveranciers"),
 • (iii) zakenpartners, alsmede investeerders en aandeelhouders ("Zakenpartners").
   

De Privacykennisgeving verstrekt ook de informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van diensten van of namens ("Net Kraftwerke" of "wij") als:

 • (i) een bezoeker van een website van Next ("Website" of "NextWebsite"); en/of
 • (ii) een gebruiker van het Next-klantenportaal ("Next App");
 • (iii) de ontvangers van een "Next Newsletter" ("Volgende Nieuwsbrief");
 • (iv) een persoon die deelneemt aan een Volgende webinar.

Personen die solliciteren naar een baan bij Next of die een wervingsevenement bijwonen of een assessment afleggen, verwijzen wij naar de Privacyverklaring die voor het wervingsevenement geldt.

In deze Privacymededeling wordt uitgelegd welke persoonsgegevens over u worden verwerkt, waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe u een kopie van uw persoonsgegevens kunt krijgen of uw persoonsgegevens kunt bijwerken, welke opties u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en waar u terecht kunt voor meer informatie.


Speciale mededeling - als u jonger bent dan 16 jaar. Verwerking van persoonsgegevens van kinderen

Wij verzamelen niet opzettelijk persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16 jaar (of een andere leeftijd die overeenstemt met de lokale wettelijke vereisten zoals meegedeeld op de website in jouw locatie), stuur ons dan geen persoonsgegevens zoals je naam, adres en e-mailadres. Als je contact met Next' wilt opnemen op een manier waarvoor je persoonsgegevens moeten worden verstrekt (zoals voor onderwijs- of innovatie-evenementen), vraag dan je ouder of voogd om dat namens jou te doen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij over u? Verzamelen van informatie

Wij verwerken persoonsgegevens van en met betrekking tot personen die zijn, of die werken voor of namens of die aandeelhouders zijn in onze Zakelijke Klanten, Leveranciers, Zakelijke Partners in de volgende categorieën:

 • Gegevens die u aan ons verstrekt - bij het aangaan van een relatie met Next zullen wij u vragen om identificatie- en contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, en telefoonnummer). Als u besluit gebruik te maken van de diensten van Next en lid te worden van onze VPP, kunnen wij u ook vragen om verdere persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze diensten en/of authenticatie, zoals (verdere contactgegevens voor bepaalde kwesties, operationele en technische fabrieksgegevens, bankrekeninggegevens)
 • Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van Next services - wij zullen ook informatie verzamelen over de manier waarop u onze diensten gebruikt via het Klantenportaal. Dergelijke informatie kan bestaan uit elektronische apparaatinformatie, IP-adressen, loginformatie, browsertype en -voorkeuren, locatie-informatie, online identificatoren om 'cookies' en soortgelijke technologieën mogelijk te maken en gegevens met betrekking tot de werking van de fabriek/technische eenheid tijdens onze zakelijke relatie, zoals feed-in/off-take-profielen, outtake-informatie en andere operationele gegevens;
 • Informatie verzameld via externe bronnen - om ervoor te zorgen dat wij over de meest actuele informatie beschikken om onze diensten te verlenen, kunnen wij ook de technische en operationele installatiegegevens die door u zijn verstrekt en die wij tijdens de zakelijke relatie hebben verzameld, vergelijken of combineren met gegevens die door uw elektriciteitsnetbeheerder en andere relevante aandeelhouders op de energiemarkt zijn verstrekt;
 • Informatie verzameld via sociale mediapagina's - Wanneer u met ons communiceert via een Next Social Media Page (bijvoorbeeld wanneer u commentaar geeft op, deelt van of reageert op een post, media uploadt, een persoonlijk bericht stuurt of u abonneert op een Next Social Media Page), kunnen wij persoonsgegevens over u ontvangen, zoals uw gebruikersnaam, profielfoto, geboorteplaats, e-mailadres en geslacht. Wij zullen alle persoonsgegevens die wij van sociale media ontvangen, gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Screening

Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, om Next's activa en werknemers/contractanten te beschermen en specifiek om ervoor te zorgen dat Next kan voldoen aan wetten inzake handelscontrole, anti-witwaspraktijken en/of omkoping en corruptie en andere reglementaire vereisten, voeren wij bovendien screening uit (precontractueel en op periodieke basis postcontractueel) op eigenaars, aandeelhouders en bestuurders van onze Business Cutomers, Leveranciers en Business Partners. Deze screening vindt plaats aan de hand van publiekelijk beschikbare of door de overheid uitgegeven sanctielijsten en mediabronnen.

Het onderzoek omvat geen profilering of geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot de tegenpartijen of potentiële tegenpartijen.


Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens?

Next Kraftwerke Benelux B.V.
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
Netherlands
Phone: +31 (85) 0090590
E-Mail: datenschutz@next-kraftwerke.de
Website: www.next-kraftwerke.nl


Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Wij verwerken de persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring betrekking heeft voor de volgende doeleinden:

 • Bedrijfsuitvoering - waaronder het leveren, onderzoeken, ontwikkelen en verbeteren van producten of diensten; het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met Zakelijke Klanten, Leveranciers en Zakelijke Partners; het registreren en afwikkelen van diensten, producten en materialen van en naar Next; het beheren van relaties en marketing zoals het onderhouden en bevorderen van contacten met bestaande en potentiële klanten, accountbeheer, klantenservice, en het ontwikkelen, uitvoeren en analyseren van marktonderzoeken en marketingstrategieën;
 • het aanbieden van onze producten en het leveren van onze diensten aan u;
 • het beheren van relaties en marketing, zoals het onderhouden en bevorderen van contact met u via onze nieuwsbrief of andere marketingkanalen
 • uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën;
 • klantenservice en ontwikkeling van onze producten en diensten
 • accountbeheer, met inbegrip van accountverificatie (d.w.z. ervoor zorgen dat alleen u of iemand die u gemachtigd hebt, toegang heeft tot uw account en informatie);
 • Organisatie en beheer van het bedrijf - inclusief financieel beheer, activabeheer, fusies, splitsingen, overnames en afstotingen, uitvoering van controles, managementrapportage, analyse, interne audits en onderzoeken;
 • gezondheid, veiligheid en beveiliging - met inbegrip van de bescherming van het leven of de gezondheid van een persoon, gezondheid en veiligheid op het werk, bescherming van de volgende personen en het personeel, verificatie van de individuele status en toegangsrechten; of
 • Naleving van wet- en regelgeving - met inbegrip van de naleving van wettelijke of reglementaire vereisten.


of voor een secundair doel wanneer het nauw verwant is, zoals:

 • persoonsgegevens op te slaan, te wissen of te anonimiseren;
 • fraudepreventie, audits, onderzoeken, geschillenbeslechting of verzekeringsdoeleinden, procesvoering en verdediging van vorderingen; of
 • statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek.
   

Communicatie en marketing

Zakelijke klanten/leveranciers/zakenpartners

U kunt aanbiedingen ontvangen namens de betreffende Zakelijke Klant, Leverancier of Zakenpartner. Bij alle gelegenheden krijgt u de gelegenheid om gebruik te maken van de afmeldingsfunctionaliteit via de verschillende digitale kanalen die wij gebruiken om met u te communiceren.

Individuele klanten

Als u toestemming hebt gegeven om berichten van Next te ontvangen (of als u eerder goederen en/of diensten van ons hebt gekocht en dit door de plaatselijke wetgeving is toegestaan), kunt u aanbiedingen ontvangen die zijn afgestemd op uw voorkeuren, op basis van de informatie die over u is verzameld uit de verschillende hierboven beschreven bronnen, om u betere producten en steeds beter afgestemde diensten te kunnen bieden.
Wij kunnen u service-updates en kennisgevingen sturen zonder uw voorafgaande toestemming, maar alleen wanneer dergelijke updates en/of kennisgevingen noodzakelijk zijn voor de goede werking van het Next Customer Portal dat u gebruikt.

U kunt pertinente aanbiedingen en mededelingen ontvangen via verschillende kanalen. Bij alle gelegenheden krijgt u de mogelijkheid om gebruik te maken van de afmeldingsfunctionaliteit via de verschillende digitale kanalen die wij gebruiken om met u te communiceren.


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring betrekking heeft, worden uitsluitend verwerkt:

 • om op verzoek van een persoon maatregelen te nemen alvorens een contract te sluiten;
 • wanneer dat nodig is om onze door u gecontracteerde dienst te verlenen of een transactie met u af te sluiten;
 • indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan Next onderworpen is;
 • indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de rechtmatige belangen van Next, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene(n); of
 • (alleen indien wettelijk vereist) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
   

In de gevallen waarin de verwerking op toestemming is gebaseerd, en behoudens toepasselijke lokale wetgeving die anders bepaalt, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de geldigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben technologie en beleid geïmplementeerd met als doel uw privacy te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik. In het bijzonder kunnen wij encryptie gebruiken voor sommige van onze diensten, passen wij authenticatie- en verificatieprocessen toe voor toegang tot Next services en testen, beoordelen en evalueren wij regelmatig de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen.

Met wie zullen wij uw persoonsgegevens delen?

De persoonsgegevens waarop deze Privacykennisgeving betrekking heeft, worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden en worden alleen op een strikte "need to know"-basis doorgegeven aan:

 • Elk bedrijf dat deel uitmaakt van onze groep van bedrijven, waartoe ook onze uiteindelijke moedermaatschappij Royal Dutch Shell Plc behoort, indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening door ons, interne administratieve doeleinden, bedrijfsstrategie, auditing en toezicht, sanctiescreening en onderzoek en ontwikkeling.
 • Bevoegde derde agenten, dienstverleners, externe auditors en/of onderaannemers van Next of
 • Een bevoegde overheidsinstantie, regerings-, regelgevende of fiscale instantie indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan Next is onderworpen of zoals toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving.
 • Elke persoon aan wie Next voorstelt om één van zijn rechten en/of plichten over te dragen.
   

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar andere landen

Wanneer uw persoonsgegevens zijn doorgegeven aan maatschappijen binnen de Shell-groep en/of aan bevoegde derden buiten uw land, nemen wij organisatorische, contractuele en juridische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt en dat er passende beschermingsniveaus zijn geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen omvatten Bindende Bedrijfsvoorschriften voor overdrachten binnen de Shell-groep en voor Shell-maatschappijen in de EU, door de Europese Commissie goedgekeurde overdrachtsmechanismen voor overdrachten aan derden, alsmede eventuele aanvullende lokale wettelijke vereisten. U kunt een kopie van de bindende bedrijfsvoorschriften van Shell vinden op www.shell.com/privacy.html of door contact op te nemen met privacy-office-SI@shell.com.

Wat zijn de gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens?

Wanneer u ervoor kiest om ons de hierboven beschreven informatie niet te verstrekken voor het gebruik van de Next-diensten, is de enige consequentie dat dit uw vermogen om volledig te communiceren met de Next-diensten zal beïnvloeden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door ons in overeenstemming met deze Privacymededeling worden verwerkt, zullen worden gewist of anoniem gemaakt (zodat het niet langer mogelijk is u te identificeren);
1. zonder onnodige vertraging nadat u daarom hebt verzocht; of
2. 3 jaar na het einde van het jaar waarin uw zakenrelatie of contact met Next is beëindigd.

Met betrekking tot financiële transacties en contracten worden uw persoonsgegevens 10 jaar bewaard, gerekend vanaf het einde van het jaar waarin de transactie of het contract plaatsvond, en met betrekking tot de toetsing aan openbaar beschikbare of door de overheid uitgegeven sanctielijsten en mediabronnen worden deze persoonsgegevens niet langer bewaard dan 15 jaar nadat zij voor het eerst zijn verzameld.

In alle gevallen kan informatie worden bewaard gedurende (a) een langere periode wanneer daartoe een wettelijke of bestuursrechtelijke reden bestaat (in welk geval de informatie zal worden gewist zodra zij niet langer vereist is voor het wettelijke of bestuursrechtelijke doel) of (b) een kortere periode wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en er niet langer een legitiem zakelijk doel is om de informatie te bewaren.


 • Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Wij streven ernaar onze informatie zo nauwkeurig mogelijk te houden. U kunt een verzoek indienen:

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 • correctie of schrapping van de persoonsgegevens (maar alleen wanneer zij niet langer nodig zijn voor een legitiem zakelijk doel);
 • dat u niet langer marketingcommunicatie ontvangt namens de desbetreffende Zakelijke Klant, Leverancier of Zakenpartner;
 • dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt; en/of
 • dat u de persoonsgegevens die u aan Next hebt verstrekt, in een gestructureerde, digitale vorm aan een andere partij doorgeeft, indien dit technisch haalbaar is.


Om een van deze verzoeken in te dienen, kunt u contact opnemen met datenschutz@next-kraftwerke.de

Met wie kunt u contact opnemen als u een vraag, bezorgdheid of klacht hebt over uw persoonsgegevens?

Bij vragen, problemen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Next GmbH, Data Privacy Officer, Lichtstraße 43 g, 50825 Köln
Datenschutz@next-kraftwerke.de.

U kunt ook contact opnemen met de Chief Privacy Officer van de Shell Groep bij Shell International B.V. Den Haag, Nederland - Handelsregister, nr. 27155369 Correspondentie: Postbus 162, 2501 AN, Den Haag.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop Next met uw persoonsgegevens omgaat, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit (als die er is) of bij het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens, waarvan het adres Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag, Nederland is. Ga naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en voor meer informatie.


Cookies en soortgelijke technologieën

Next kan cookies en soortgelijke technologieën gebruiken die bedoeld zijn om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u een website van Next bezoekt. Dit is om Next in staat te stellen uw internetbrowser te identificeren en gegevens te verzamelen over uw gebruik van onze website, welke pagina's u bezoekt, de duur van uw bezoeken en deze te identificeren wanneer u terugkeert, zodat wij uw ervaring bij het bezoeken van onze website(s) kunnen verbeteren. U kunt uw voorkeuren voor cookies controleren en beheren door uw browserinstellingen op de websites van Next aan te passen - voor meer informatie verwijzen wij u naar het Next Cookiebeleid op de Next Homepage.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze Privacykennisgeving kan na verloop van tijd worden gewijzigd. U wordt aangeraden deze Privacykennisgeving regelmatig te controleren op mogelijke wijzigingen.

Deze Privacykennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 30.07.2021.