The power of many

Klantenportaal +31 (85) 0090590
Leestijd: 2 min.

Hoe werkt SDE+ subsidie?

Definitie

Met de SDE + (Stimulatieregel duurzame energieproductie) heeft de Nederlandse overheid in 2011 op basis van veilingen een bonussysteem voor de bevordering van duurzame energie in het leven geroepen. Het vervangt het eerder bestaande SDE-ondersteuningssysteem.  

De belangrijkste punten van de regeling zijn de technologieneutrale concurrentie tussen energiebronnen, het scheppen van investeringszekerheid voor gesubsidieerde projecten, flexibele premietarieven ten opzichte van de marktprijs en technologiespecifieke plafonds voor de maximale steunpercentages. In tegenstelling tot de meer statische steunregelingen voor hernieuwbare energie in andere landen, is de SDE+ beïnvloedbaar door jaarlijkse veranderingen.

SDE+: basisconstructie

Het ondersteuningssysteem SDE+ verandert jaarlijks; de mate waarin de veranderingen van invloed zijn op de ondersteuningssituatie van de verschillende energiebronnen verschilt van land tot land en wordt vooral beheerst door marktfactoren. Toch is het mogelijk om enkele basisfuncties van de SDE+ in het algemeen uit te leggen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verleent in principe als bevoegd overheidsorgaan subsidies voor 8, 12 of 15 jaar.

 

Belangrijkste punten van de SDE+-financiering

 

 1. een gemeenschappelijke begroting voor alle energiebronnen
   
 2. De subsidies worden gefaseerd uitgekeerd.
   
 3. er een maximaal basissubsidierecht bestaat voor elke elektriciteitsproductiecentrale
   
 4. een "gratis" financieringscategorie (meer hierover in de volgende paragraaf)
   

 

Wie kan een SDE+-subsidie aanvragen?

Vanaf 2018 kunnen producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, gas uit hernieuwbare bronnen en exploitanten van warmtekrachtcentrales die gevoed worden met hernieuwbare energiebronnen een aanvraag indienen voor financiering door SDE+. In principe staat financiering open voor alle bedrijven, particulieren en non-profit organisaties, maar overheidsinstanties kunnen niet deelnemen.

Duur van de financiering, financieringsronden en -fasen

In de regel worden jaarlijks twee veilingen gehouden voor alle energiebronnen, waarvan de voorwaarden zijn aangepast aan de marktsituatie en de uitputting van de subsidies. In deze veilingrondes bieden alle exploitanten van in aanmerking komende installaties op het subsidiebedrag in centen per kilowattuur. 

Elk van deze twee veilingronden is verdeeld in drie fasen, waaraan een vast deel van de totale financiering wordt toegewezen en die een vast maximaal financieringsbedrag per kilowattuur hebben. Dit bedrag stijgt van fase naar fase, vandaar dat in de eerste fase de energiebronnen met de lagere elektriciteitsproductiekosten het eerst worden toegepast. Daarom worden minder rendabele energiebronnen gewoonlijk slechts in fase twee of drie toegepast, aangezien alleen dan de exploitatiekosten van de centrale door het subsidiebedrag zullen worden gedekt.

Free Category: Individuele inschrijvingen onder de hoogste koers.

Bovendien is er een zogenaamde vrije categorie waarin exploitanten van installaties ook offertes kunnen indienen onder de maximale financieringsbedragen voor hun energiebron. Hier kunnen de subsidiepercentages tot een tiende procent per kilowattuur individueel en precies worden aangepast aan de respectieve business case van de exploitant.

Bedrag van de subsidie

Zoals gezegd hangt de hoogte van de steun af van de respectieve energiebron, maar het basismechanisme is altijd hetzelfde. De SDE + steun compenseert dynamisch het verschil tussen de werkelijke productiekosten en de marktprijs voor de door de energiebron geleverde elektriciteit: Als de elektriciteitswisselkoers stijgt, daalt het subsidiebedrag - als de elektriciteitswisselkoers daalt, stijgt het subsidiebedraag.

Banking

Als niet alle SDE+-middelen in een financieringsperiode worden opgenomen, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende elektriciteitsproductie, kunnen de resterende gesubsidieerde aandelen voor latere jaren in het bankmodel worden gehouden. Maximaal 25 procent van de financiering kan worden overgeheveld naar de volgende financieringsperioden. De RVO heeft hiervoor een rekenmodel SDE+ bankieren beschikbaar.

SDE+-ondersteuningsmodellen voor hernieuwbare energiebronnen

De financieringsvoorwaarden van SDE+ zijn individueel voor elke energiebron; de toekenning van de goedkeuringsberichten is afhankelijk van een groot aantal factoren. Biogas- en biomassacentrales moeten bijvoorbeeld bewijzen dat hun energieproductie duurzaam is.

Om u een overzicht te geven van de SDE+-regelgeving voor de door u geëxploiteerde elektriciteitscentrale, hebben we de regelgeving voor u in detail toegelicht in individuele artikelen.